Заява для підключення

Прізвище
Iм'я
По батькові
E-Mail
Телефон
Населений пункт
Адреса
Коментар
Введіть цифровий код підтвердження розташований праворуч
Reload Image

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

 

Умови цього Договору розроблені у відповідності до чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 р., Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ від 11.04.2012 р. №295 та Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених рішенням НКРЗІ від 29.11.2012 р. №624, Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист прав споживачів», інших актів законодавства.

Цей Публічний договір про надання телекомунікаційних послуг регламентує порядок надання телекомунікаційних послуг Товариством з обмеженою відповідальністю  "ДОМАШНЯ ІНТЕРНЕТ МЕРЕЖА ГОЛТА".  Цей договір є Публічним договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України і має відповідну юридичну силу.

 

 

Терміни, що використовуються в цьому Публічному договорі про надання телекомунікаційних послуг, мають значення, наведені нижче. Інші терміни, що не визначені в цьому Публічному договорі про надання телекомунікаційних послуг, мають значення, передбачені в чинному законодавстві України.

У цьому Публічному договорі про надання телекомунікаційних послуг терміни вживаються у такому значенні:

Оператор Товариство з обмеженою відповідальністю  "ДОМАШНЯ ІНТЕРНЕТ МЕРЕЖА ГОЛТА", яке володіє власною мережею «GOLTA» та обслуговує її відповідно до отриманих у встановленому порядку ліцензій. Оператор включений до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій на підставі Рішення НКРЗІ, під номером 4625.

Абонент — фізична або юридична особа, що уклала з Оператором Договір.

Договір — цей публічний договір про надання телекомунікаційних послуг, який укладається між Абонентом та Оператором шляхом прийняття Абонентом пропозиції Оператора укласти Договір шляхом виконання дій, передбачених умовами цього Договору.

Послуга — телекомунікаційна послуга з доступу до мережі Інтернет (через приватну мережу «GOLTA»), яка надається Оператором Абонентам у відповідності до умов діючих Тарифних планів.

Додаткові послуги — послуги Оператора, які не входять у відповідний обраний Абонентом Тарифний план та замовляються Абонентом окремо у встановленому для відповідної Додаткової послуги порядку.

Сайт Оператора (Сайт) – сайт Оператора в мережі Інтернет, що розміщений за адресою: http://www.golta.mk.ua

Мережа «GOLTA» — сукупність майна і споруд зв’язку Оператора, об’єднаних у єдиному технологічному процесі для забезпечення надання Абонентам Послуг.

Первинний платіж — платіж за організацію підключення до мережі Оператора для надання Абоненту замовлених ним Послуг, який має сплачуватися Абонентом після укладення Договору при замовленні Абонентом відповідного набору телекомунікаційних послуг. Розмір, порядок та строки оплати Первинного платежу визначається у Тарифних планах Оператора.

Особистий кабінет – веб-сторінка на Сайті Оператора, що містить статистичну інформацію про обсяг отриманих Абонентом Послуг, поточний стан Особового рахунку Абонента та іншу інформацію. Крім того, на цій сторінці здійснюється замовлення Абонентом конкретних Послуг та вибір Абонентом Тарифного плану на Послуги, що замовляються, зміна Тарифного плану, а також розміщуються спеціальні повідомлення Оператора для Абонента. Адреса сторінки входу до Особистого кабінету, логін та пароль Абонента надаються  при реєстрації Абонента.

Тарифний план – сукупність цінових умов та тарифів, що встановлюють обсяг та вартість Послуг, правила їх застосування, способи розрахунків, особливості тарифікації, та інша інформацію, які затверджуються Оператором самостійно, та оприлюднюються на Сайті Оператора.

Сторона – Оператор або Абонент в залежності від контексту.

Сторони – Оператор та Абонент.

Приміщення Абонента – приміщення, яке належить Абоненту на праві власності або використовується Абонентом на іншій правовій підставі.

Активація Послуг – виконання Оператором дій, що надають Абоненту доступ до належним чином замовлених ним Послуг.

Особовий рахунок – рахунок в автоматизованій системі розрахунків Оператора, на якому фіксуються  платежі Абонента та суми грошових коштів, списані з платежів Абонента в якості оплати за Послуги. Особовий рахунок має унікальний номер.

Баланс особового рахунку – різниця між двома сумами грошових коштів в певний момент часу, в який визначається баланс Особового рахунку. Перша сума складається з грошових коштів, внесених на Особовий рахунок до моменту часу, в який визначається баланс особового рахунку; інша сума – складається із грошових коштів, списаних з Особового рахунку до моменту часу, в який визначається баланс Особового рахунку.

Щомісячний платіж – передбачена Тарифним планом абонентська (абонентна) плата та/або інший  фіксований щомісячний платіж за Послуги та/або Додаткові послуги, що надаються Оператором протягом розрахункового періоду.

Точка демаркації – точка розмежування відповідальності Оператора і Абонента при наданні Послуг, якою є порт на телекомунікаційному обладнанні Оператора.

Розрахунковий період – період надання Послуг, що дорівнює одному календарному місяцю, на початку якого здійснюється списання грошових коштів з Особового рахунку Абонента в розмірі всіх Щомісячних платежів, передбачених обраним(и) Абонентом Тарифним(и) планом(нами) за всі замовлені та активовані Послуги, що мають надаватись протягом такого календарного місяця. Розрахунковий період починається з першого  календарного дня місяця та закінчується останнім календарним днем такого місяця. Якщо перший/останній Розрахунковий період надання замовлених Абонентом та активованих Послуг не збігається з повним календарним місяцем, його тривалість визначається за правилами, встановленими цим Договором або умовами Тарифних планів.

 

1. ПРЕДМЕТ ТА ОКРЕМІ УМОВИ ДОГОВОРУ

1.1 Оператор надає Абоненту Послуги цілодобового доступу до мережі Інтернет, надалі за текстом - «Послуги». 

1.2  Повний перелік Послуг, надання яких можливо в рамках цього договору, їх характеристика та вартість визначені в особистому кабінеті та/або на сайті Оператора http://www.golta.mk.ua

1.3  Абонент користується Послугами та оплачує їх відповідно до умов, зазначених у цьому Договорі.

1.4 Обов’язковою умовою надання Абоненту Послуг є наявність у Оператора технічної можливості для надання Абоненту замовлених Послуг.

1.5  Договір є публічним.

1.6  Умови Договору визначаються Оператором самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України.

1.7  Всі умови Договору є обов’язковими для Абонента та Оператора. Перед початком отримання телекомунікаційних послуг кожний Абонент зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору. Якщо Абонент не згодний з умовами Договору, він не вправі користуватися послугами.

1.8  Договір вважається погодженим та укладеним Абонентом шляхом вчинення Абонентом дій, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами. Діями, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримувати Послуги на встановлених Оператором умовах, є підтвердження такої згоди Абонентом в Особистому кабінеті, та/або оплата Абонентом замовлених Послуг.

1.9 Укладаючи Договір, Абонент автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям Абонентом положень Договору, Тарифних планів та всіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору.

1.10 Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами.

1.11 Оператор на письмову вимогу Абонента надає йому завірену печаткою письмову форму Договору (абонентський договір), протягом десяти календарних днів.

1.12  Умови Договору можуть бути змінені Оператором з обов’язковим повідомленням про це Абонентів на Сайті Оператора. У разі незгоди Абонента зі змінами, внесеними до Договору, такий Абонент має право розірвати Договір згідно з порядком, викладеним у п.9.3 цього Договору, протягом 7 (семи) календарних днів  з дня, коли він дізнався чи міг дізнатися про внесені до Договору зміни. Не розірвання Абонентом Договору у вказаний строк та продовження користування Послугами свідчить про згоду Абонента з внесеними змінами до Договору.

1.13 При внесенні змін до цього Договору, Оператор розміщує повідомлення про такі зміни на Сайті Оператора не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до вступу змін в силу, окрім випадків, для яких Договором встановлений інший строк та/або порядок повідомлення про внесення змін, а також випадків, у яких Оператор не зобов’язаний повідомляти Абонента про внесення змін. При цьому Оператор гарантує та підтверджує, що розміщена на Сайті Оператора поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.

1.14 Параметри Послуг, що надаються Абонентам, визначені умовами відповідних Тарифних планів.

 

2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ТЕХНІЧНІ УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1 При реєстрації Абоненту надаються мережеві реквізити: логін (login) та пароль (password), а при потребі електронна поштова адреса.

2.2  Основою для визначення і проведення фінансових взаєморозрахунків між Абонентом і Оператором є показники конфіденційного Особового Рахунку (ОР) Абонента. ОР може бути індивідуальним або груповим - на декілька логінів Абонента. ОР є єдиним для розрахунків за всі види Послуг, що надаються Абонентові. Абонентові рекомендується регулярно перевіряти стан свого ОР. При виникненні підозри в несанкціонованому використанні мережевих реквізитів Абонента, йому рекомендується терміново змінити пароль.

2.3  При реєстрації Абонент перераховує суму, вказану у тарифному плані, яка вноситься на ОР Абонента і у подальшому використовується на сплату послуг з доступу до мережі «GOLTA».

2.4  Послуги з доступу до мережі «GOLTA» починають надаватись після надходження коштів Абонента на поточний рахунок Оператора та внесення їх на ОР Абонента.

2.5  Надалі Абонент виконує оплату замовлених послуг згідно зі своїми потребами.

2.6  Всі з`єднання Абонента з мережею «GOLTA» iнiцiюються Абонентом.

2.7 Час зв’язку Абонента з Вузлом (тобто, тривалість сеансу) нараховується від моменту встановлення з’єднання до його закінчення.

2.8 Кількість сеансів не обмежується. Кореспонденція, що надійшла для Абонента, зберігається на вузлi Оператора не більше 10 діб.


 

2.9 Абонент направляє запити по всіх питаннях до Оператора, по можливості через e-mail або в службу технічної підтримки мережі «GOLTA» та за телефонами 5-54-91, 5-84-77, 096-717-46-32, 066-605-36-74.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1 Абонент зобов’язаний:

3.1.1 При отриманні Послуг дотримуватись положень Договору, чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 р., Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ від 11.04.2012 р. №295, а також загальноприйнятих норм роботи в мережі Інтернет, спрямованих на те, щоб діяльність кожного користувача мережі Інтернет не заважала роботі інших користувачів.

3.1.2 Забезпечувати доступ персоналу Оператора та його технічним представникам в Приміщення Абонента для виконання Оператором Активації Послуг, інших своїх обов’язків, та перевірки дотримання Абонентом своїх обов’язків за Договором.

3.1.3 Надати згоду Оператору на обробку та використання своїх персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

3.1.4 Систематично, не рідше 1 разу на 7 (сім) календарних днів, перевіряти наявність повідомлень Оператора на Сайті Оператора, на сторінці Особового кабінету Абонента. Абонент приймає на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення із будь-якими повідомленнями Оператора на Сайті Оператора, на сторінці Особистого кабінету Абонента.

3.1.5 Для отримання Послуг використовувати тільки сертифіковане в Україні обладнання.

3.1.6 Приймати необхідні заходи по захисту власного обладнання від дії шкідливого програмного забезпечення, перешкоджати розповсюдженню спама та шкідливого програмного забезпечення з його обладнання відповідно до вимог діючого законодавства України та з урахуванням положень Договору.

3.1.7 Своєчасно здійснювати оплату Послуг та/або Додаткових послуг згідно з встановленим порядком розрахунків у Тарифному плані.

3.1.8 Повідомляти Оператора про відсутність Послуг, в тому числі внаслідок пошкодження Мережі Оператора або збою обладнання Оператора.

3.1.9 Дотримуватися обмежень у користуванні Послугою, що передбачені цим Договором.

3.1.10  Не вчиняти будь-яких дій, здійснення або замах на здійснення яких передбачає встановлену в Україні кримінальну, адміністративну відповідальність.

3.1.11  Не допускати використання власного обладнання та інших пристроїв, що забезпечують отримання Послуг, для вчинення протиправних дій, а також з метою, що суперечить інтересам безпеки держави, порушує громадський порядок, посягає на честь і гідність громадян, для навмисного створення незручностей іншим абонентам, або у спосіб, який може ускладнити використання послуг Оператора іншими абонентами. Абонент зобов’язується не допускати дій, що можуть створювати загрозу для безпеки експлуатації телекомунікаційних мереж, підтримки їх цілісності та взаємодії, захисту інформаційної безпеки мереж, не виконувати модернізацію та/або програмування свого обладнання, що може будь-яким чином вплинути на тарифікацію телекомунікаційних послуг у телекомунікаційній мережі Оператора чи нормальне функціонування мережевого устаткування Оператора, не змінювати порядок маршрутизації вхідного та вихідного трафіку, не використовувати пристрої та обладнання, що забезпечують надання Послуг, для надання третім особам телекомунікаційних послуг.

3.1.12. Забезпечувати належну конфіденційність, зберігання інформації з обмеженим доступом, зокрема, аутентифікаційних даних, а також захист такої інформації від третіх осіб, зокрема, від зловмисників, хакерів тощо.

До такої інформації, належать, зокрема, унікальні логін (login) та пароль (password) Абонента, що використовуються Абонентом для доступу до сторінки Особистого кабінету та до Послуг, номер Особового рахунку Абонента. Абонент несе всі ризики, пов’язані із використанням такої інформації з обмеженим доступом третіми особами, та самостійно відповідає за всі пов’язані із цим збитки, завдані йому самому, Оператору, іншим особам.

 

3.2 Абонент має право:

3.2.1 Отримувати достовірну та вичерпну інформацію про Послуги, що надаються Оператором у відповідності до умов Договору.

3.2.2 Замовляти у Оператора будь-які Додаткові послуги, якщо вони пропонуються Абоненту. Порядок замовлення Додаткових послуг вказаний в умовах Тарифних планів.

3.2.3 При користуванні Послугами обирати інші Тарифні плани, перехід на які дозволено Оператором.

3.2.4 Своєчасно отримувати замовлені Послуги встановленої якості.

3.2.5 Письмово повідомляти Оператора про будь-які претензії, пов’язані з отриманням Послуг.

3.2.6 Відмовитися від подальшого користування Послугами Оператора та розірвати Договір у порядку, визначеному Договором та/або умовами Тарифних планів.

3.2.7  Несплату абонентної плати за весь час пошкодження телекомунікаційних мереж та технічних засобів, що призвело до тимчасового припинення надання послуг у разі порушення Оператором граничних строків усунення пошкодження та виникло не з вини споживача, з дати реєстрації Оператором відповідної заяви (усної чи письмової).

3.2.8 Абонент має інші права, передбачені Договором та чинним законодавством України.

 


 

3.3 Абоненту забороняється:

3.3.1 Використовувати мережеві ідентифікатори інших осіб, фальсифікувати мережеві ідентифікатори, використовувати неіснуючі мережеві ідентифікатори.

3.3.2  Замовляти та пропонувати розсилання спаму, розсилати спам.

3.3.3 Вчиняти та сприяти вчиненню будь-яких дій, що перешкоджають роботі інших абонентів телекомунікаційних послуг або нормальному функціонуванню обладнання Оператора.

3.3.4 Брати участь у будь-яких діях, що можуть бути причиною припинення та/або порушення функціонування будь-якого елемента мережі Інтернет.

3.3.5 Відправляти мережею Інтернет інформацію, яка за своїм змістом суперечить вимогам чинного законодавства.

3.3.6  Використовувати Інтернет для розповсюдження матеріалів, що відносяться до порнографії, паплюжать людську гідність, пропагують насильство та екстремізм, розпалюють расову, національну або релігійну ворожнечу, переслідують хуліганські та шахрайські цілі.

3.3.7 Пересилати, публікувати, передавати, відтворювати та розповсюджувати будь-яким способом за допомогою Послуг програмне забезпечення та інші матеріали, повністю або частково захищені нормами законодавства про охорону авторського права та інтелектуальної власності, без дозволу власника або його уповноваженого представника.

3.3.8 Використовувати для отримання Послуг обладнання та програмне забезпечення, не сертифіковане належним чином на території України.

3.3.9 Використовувати Інтернет для розповсюдження непотрібної одержувачу, незапитаної інформації, спама.

Зокрема, неприпустимими є наступні дії:

3.3.10  Масова розсилка попередньо неузгоджених електронних листів (mass mailing); під масовою розсилкою розуміється як надіслання багатьом одержувачам, так і багаточисельне надіслання одному одержувачу; під електронними листами розуміються повідомлення електронної пошти, ICQ та інших подібних засобів особистого обміну інформацією.

3.3.11 Неузгоджена розсилка електронних листів рекламного, комерційного або агітаційного характеру, а також листів, що містять грубі або образливі вирази та пропозиції.

3.3.12 Використовувати ідентифікаційні дані (імена, адреси, логіни, паролі, номери телефонів тощо) третіх осіб, окрім випадків коли ці особи уповноважили Абонента на таке використання.

3.3.13 Фальсифікувати свою IP-адресу, адреси, що використовується в інших мережевих протоколах, а також іншу службову інформацію при передаванні даних в Інтернет.

3.3.14 Використовувати неіснуючі зворотні адреси при відправці електронних листів за виключенням випадків, коли використання будь-якого ресурсу в мережі Інтернет в явній формі дозволяє анонімність.

3.3.15 Здійснювати спроби несанкціонованого доступу до ресурсів Інтернет, проведення та участі в мережевих атаках та мережевому зломі, за виключенням випадків, коли атака на мережевий ресурс здійснюється з явного дозволу власника або адміністратора цього ресурсу.

 

3.4 Оператор зобов’язаний:

3.4.1 Надавати Абоненту Послуги цілодобово сім днів на тиждень згідно з затвердженими НКРЗІ та ЦОВЗ граничними нормативними рівнями показників якості. Забезпечувати правильність обліку та застосування тарифів до наданих Послуг.

3.4.2 Здійснювати повідомлення Абонентів про зміну або скасування існуючого Тарифного плану шляхом розміщення відповідного повідомлення на Сайті Оператора або в Особистому кабінеті Абонента інформації не пізніше, ніж за десять (десять) календарних днів до вступу вищевказаних змін у дію. При цьому зміна або скасування існуючого Тарифного плану не потребує згоди Абонента.

3.4.3 На вимогу Абонента надавати інформацію про ліцензії Оператора на право обслуговування Мережі Оператора, режим роботи  Оператора, умови та порядок надання основних та Додаткових послуг (що надаються Оператором), Тарифні плани, порядок та систему оплати Послуг.

3.4.4 Відновити надання Послуг у разі збою у роботі обладнання Оператора та/або пошкодження Мережі Оператора протягом 1 (одного) робочого дня з моменту отримання повідомлення від Абонента про відсутність Послуг, або повідомити Абонента про інший строк у разі, якщо відновлювальні роботи неможливо провести протягом 1 (одного) робочого дня.

3.4.5 Приймати від Абонентів звернення, заяви, скарги та пропозиції та надавати на них відповіді у встановлений законодавством строк.

3.4.6 Виконувати інші зобов’язання, передбачені Договором та чинним законодавством України.

 

3.5 Оператор має право:

3.5.1 Вносити зміни до Договору шляхом публікації змін на Сайті Оператора і розміщення відповідного повідомлення про здійснені зміни у Договорі.

3.5.2 Встановлювати нові Тарифні плани, плату за Додаткові послуги, скасовувати або змінювати Тарифні плани чи плату за Додаткові послуги.

3.5.3 Оператор може відмовити Абоненту у наданні Послуги у випадку наявності в Абонента заборгованості перед Оператором.

3.5.4 Тимчасово повністю або частково припиняти або обмежувати надання Послуг у випадках, передбачених цим Договором. У разі якщо Оператор не припинив або не обмежив надання Послуг, Абонент не звільняється від обов’язку оплатити фактично отримані Послуги. Припинення або обмеження надання Послуг може бути здійснене Оператором без будь-якого додаткового повідомлення Абонента.

3.5.5 Здійснювати повне або часткове обмеження окремих дій Абонента в мережі Інтернет, якщо такі дії створюють загрозу для нормального функціонування телекомунікаційних мереж та/або порушують вимоги, передбачені цим Договором.

3.5.6 Залучати третіх осіб до виконання юридичних та інших дій, пов’язаних із наданням Абоненту Послуг та отриманням платежів за Договором без погодження таких дій Оператора з Абонентом.

3.5.7 У безспірному (безакцептному) порядку списувати та переміщати помилково зараховані на Особовий рахунок Абонента грошові кошти.

3.5.8  Змінювати мережеві ідентифікатори та ідентифікатори доступу Абонента (логін) з технічних причин та з причин підвищення рівня безпеки, повідомивши про це Абонента на Сайті Оператора та/або у Особовому кабінеті Абонента.

3.5.9 Без згоди Абонента змінювати параметри маршрутизації, якщо це не погіршує параметри надання Послуг.

3.5.10 Вести облік обсягу та вартості наданих Послуг, своєчасності і повноти платежів за їх споживання. Вищезазначений облік здійснюється автоматизованою системою обліку спожитих послуг (білінгом). Абонент погоджується, що до такої автоматизованої системи обліку спожитих послуг буде включено відомості про Абонента, які буде надано ним Оператору при укладені та виконанні Договору.

3.5.11 Оператор має інші права, передбачені Договором та чинним законодавством України.

 

4. ТАРИФИ, ТАРИФНІ ПЛАНИ НА ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА НИХ

4.1 Тарифні плани на всі види Послуг, що надаються Оператором, встановлюються Оператором самостійно.

4.2 Перехід на інший тарифний план здійснюється по закінченні 1 місяця.

4.3 Одержання послуг можливе тільки при позитивному стані Особового рахунку (ОР) Абонента.

4.4 Інформацію про стан ОР Абонент може отримати на сервері статистики http://traf.golta.mk.ua.

4.5 Надходження коштів на поточний рахунок Оператора відбувається за 2 - 3 дні. Якщо у дводенний строк після здійснення оплати на ОР Абонента в ОСО не надійшла відповідна сума, Абоненту потрібно надіслати копію платіжного доручення або квитанції про оплату до офісу мережі  “GOLTA” за адресою вул. Медвєдєва, 40/84.

4.6 Оператор на підставі письмової заяви Абонента має право здійснити перерахування абонентної плати (якщо таку передбачає Тарифний план), яка нараховувалася за час перерви у наданні Послуг у зв’язку з пошкодженням Мережі Оператора, якщо пошкодження не усунуто у строк, встановлений у п. 3.4.4 цього Договору.

4.7 Стягнення Оператором з Абонента плати за Послуги здійснюється шляхом списання грошових коштів з Особового рахунку Абонента.

4.8 Всі платежі за Договором здійснюються Абонентом в національній валюті України, в готівковій чи безготівковій формі.

4.9 Для забезпечення можливості безперервного отримання замовлених та активованих Послуг, а також для забезпечення наявності постійної можливості здійснювати замовлення Послуг у будь-який час, Абонент має право вносити на свій Особовий рахунок грошові кошти у розмірі більшому, ніж передбачений Тарифним планом.

4.10 У випадку збільшення Щомісячних платежів в межах затверджених Оператором та обраних Абонентом Тарифних планів, Оператор не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до вступу змін в силу розміщує повідомлення про такі зміни на Сайті Оператора та у Особистому кабінеті Абонента. Якщо до дати вступу в силу змін, передбачених цим пунктом Договору, Абонент у порядку, передбаченому цим Договором, не відмовився від конкретних Послуг, Тарифний(ні) план(и) на які був(ли) збільшений(ні), або не змінив Тарифний план, із збільшенням якого він не згодний, на інший Тарифний план, то вважається, що Абонент згодний із такими змінами та після вступу змін в силу надання Абоненту таких Послуг продовжується та нарахування Щомісячних платежів за них здійснюється на змінених умовах.

 

5. ПРИПИНЕННЯ/ПРИЗУПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ ОПЕРАТОРОМ

5.1 Оператор має право припинити/призупинити надання Абоненту Послуги на умовах та в порядку, що передбачені цим Договором.

5.2 Оператор має право призупинити надання Абоненту Послуг у наступних випадках:

5.2.1 при повному вичерпанні коштів на Особовому рахунку Абонента;

5.2.2 при не поповненні Абонентом свого Особового рахунку на суму та у строки, що вказані у Тарифних планах;

5.2.3 у випадку недостатності на Особовому рахунку Абонента коштів, необхідних для початку нового розрахункового періоду згідно з обраним Тарифним планом;

5.2.4 у випадку проведення Оператором Планових робіт;

5.2.5 у випадку передачі Абонентом прав та обов’язків за Договором третій особі без отримання попередньої письмової згоди Оператора;

5.2.6 у випадку експлуатації Абонентом технічно несправних пристроїв, обладнання та/або обладнання,  пристроїв, які не мають виданого в установленому законодавством України порядку документа про підтвердження їх відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, якщо після направлення Оператором відповідного попередження Абоненту, Абонент не забезпечив у встановлений у попередженні строк заміну такого обладнання/пристроїв;

5.2.7 у випадку порушення Абонентом одного або декількох своїх зобов’язань за п. 3.1. цього Договору;

5.2.8 у випадку передачі у мережу будь-якої нелегальної інформації, що не відповідає вимогам національного та міжнародного законодавства або ображає честь і гідність інших абонентів та персоналу, що обслуговує мережу.

5.2.9 в інших випадках, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.

5.3 Призупинення Оператором надання Послуг з підстав та у випадках, передбачених п. 5.2. цього Договору, не звільняє Абонента від обов’язку оплачувати Щомісячні платежі за такі Послуги протягом всього строку дії Договору, а так само не звільняє Абонента від обов’язку погасити заборгованість за Договором (за її наявності).

5.4 Оператор також має право призупинити надання Абоненту Послуг на строк не більше 3 місяців протягом одного календарного року надання Послуг у разі отримання від Абонента письмового повідомлення про таке тимчасове призупинення надання Послуг. Письмове повідомлення про таке тимчасове призупинення надання Послуг має бути направлене Абонентом Оператору не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до дати  призупинення надання Послуг.

5.5 Оператор припиняє надання Абоненту Послуг:

5.5.1 у випадку відмови Абонента від отримання Послуг, здійсненої в порядку та з дотриманням вимог, що містяться в цьому Договорі;

5.5.2 в інших випадках, передбачених Договором та/або чинним законодавством України.

5.6 Припинення Оператором надання Послуг з підстав та у випадках, передбачених п. 5.5 цього Договору, не звільняє Абонента від обов’язку погасити заборгованість за Договором (за її наявності).

5.7 Повторне підключення Абонента до Послуг, надання яких було призупинено/припинено, здійснюється у відповідності до умов Тарифних планів.

5.8 У випадку, якщо надання Послуг було призупинено з підстав, вказаних у п.5.2.1 – 5.2.3 цього Договору, відновлення надання Послуг відбувається Оператором після відповідного поповнення Абонентом свого Особового рахунку.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1 Відповідальність Оператора

6.1.1 За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором Оператор несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України і, зокрема, Законом України «Про телекомунікації», «Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг», затвердженими Постановою КМ України від 11.04.2012 року № 295.

6.1.2 З урахуванням інших положень Договору, Оператор відповідає за належне надання Послуг до Точки демаркації (точки розмежування відповідальності Оператора та Абонента).

6.1.3 Оператор не несе відповідальності:

6.1.3.1 за прямі або непрямі збитки, понесені Абонентом в результаті отримання ним Послуг або неможливості їх отримання;

6.1.3.2 за якість Послуг при пошкодженнях Абонентського обладнання та/або з'єднувальних ліній Абонента, при збоях програмного забезпечення та обладнання, що не належить Оператору, а також у разі викрадення чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд, що використовуються Оператором для надання Послуг за Договором;

6.1.3.3 за функціонування та доступність окремих сегментів мережі Інтернет. Оператор не гарантує можливість інформаційного обміну з тими вузлами або серверами, що тимчасово або постійно недоступні через мережу Інтернет;

6.1.3.4 за відсутність обліку платежу Абонента на його Особовому рахунку у випадку ненадходження даного платежу на поточний рахунок Оператора;

6.1.3.5 за забезпечення безпеки Абонентського обладнання та програмного забезпечення Абонента, що використовується ним для отримання Послуг;

6.1.3.6 за ненадання або неналежне надання Послуг за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Оператора;

6.1.3.7 за зміст інформації, що передається його телекомунікаційними мережами;

6.1.3.8 за достовірність відомостей, що надаються Абонентом.

6.1.4 Відсутність у Оператора технічної можливості для надання Послуг Абоненту не є підставою для подання Абонентом Оператору будь-яких претензій та позовів.

 

6.2 Відповідальність Абонента

6.2.1 За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором Абонент несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України і, зокрема, Законом України «Про телекомунікації», «Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг», затвердженими Постановою КМ України від 11.04.2012 року № 295.

6.2.2 За час, протягом якого Послуги не надавалися з вини Абонента, Щомісячні платежі за такі Послуги, нараховуються та стягуються Оператором з Абонента в повному розмірі.

6.2.3 Абонент приймає на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення зі змінами положень цього Договору та умов Тарифних планів.

 


 

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

 7.1 Сторони звільняються від відповідальності у випадку настання обставин непереборної сили. Під непереборною силою маються на увазі надзвичайні або невідворотні зовнішні події, які неможливо передбачити та запобігти, а саме: війна або воєнні дії, стихійні природні нещастя (землетруси, повені, зсуви, цунамі), пожежі, катастрофи, аварії та інші події, які безпосередньо перешкоджають, унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов’язань, або призводять до псування (втрати) майна, безпосередньо пов’язаного з виконанням цього Договору.

7.2 Сторони звільняються від відповідальності за порушення зобов’язання, якщо доведуть, що це порушення сталося внаслідок випадку (у тому числі викрадення, пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд тощо). Не вважається випадком: недодержання своїх обов’язків контрагентом боржника, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання зобов’язання, відсутність у боржника необхідних коштів.

7.3 Сторони домовилися: обставинами форс–мажору за цим Договором додатково визнаються також наступні події: набуття чинності актами органів державної влади, що безпосередньо впливають на виконання своїх обов’язків Сторонами.

7.4 Сторона, що потрапила під вплив форс–мажорних обставин, зазначених у пунктах 7.1–7.3 цього Договору, і як наслідок не виконує зобов’язання згідно із цим Договором, повинна терміново (не пізніше 5 (п’яти) календарних днів із моменту настання таких обставин) повідомити про це іншу Сторону шляхом надсилання рекомендованого листа й надавши відповідні докази. Несвоєчасне повідомлення про форс–мажорні обставини позбавляє відповідну Сторону права на звільнення від виконання договірних зобов’язань.

 

8. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ, ЩО МОЖУТЬ ВИНИКНУТИ МІЖ СТОРОНАМИ

В ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ, ЗМІНИ ЧИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

8.1  Суперечки та розбіжності, які можуть виникнути з виконання цього Договору вирішуються сторонами шляхом переговорів.

8.2 У випадку неможливості врегулювання суперечок та розбіжностей, які  виникли при виконанні цього Договору, шляхом переговорів, Сторони звертаються до суду відповідно до діючого законодавства України.

 

9. СТРОК ДІЇ  ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ДІЇ

9.1 Даний Договір є безстроковим.

9.2 Договір може бути розірвано будь-якою зі Сторін в односторонньому порядку у випадках, передбачених умовами цього Договором та/або чинним законодавством України.

9.3 В односторонньому порядку Договір може бути розірваний з ініціативи Абонента у наступних випадках:

9.3.1 Незгоди зі зміною Оператором Тарифних планів. Дане право Абонент може реалізувати протягом 7 (семи) календарних днів з моменту, коли він дізнався або повинен був дізнатися про зміну Тарифних планів;

9.3.2 Відсутності потреби у подальшому користуванні Послугами Оператора за умови, що кошти на Особовому рахунку Абонента відсутні. Про розірвання Договору Абонент повинен повідомити Оператора письмово, не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів.

9.3.3 Якщо Абонент попередньо оплатив Оператору Послуги і при цьому надав Оператору письмову відмову від отримання таких попередньо оплачених ним Послуг та/або розірвав Договір, внаслідок чого ці Послуги не були надані Абоненту, Оператор повертає Абоненту таку невикористану частину коштів за письмовою заявою Абонента протягом 45 (сорока п’яти) календарних днів з дати отримання письмової заяви від Абонента. При цьому Сторони Договору обумовили та розуміють, що сума Первинного платежу та разових платежів, в жодному разі не повертається Абоненту.

9.4 В односторонньому порядку Договір може бути розірваний з ініціативи Оператора у будь-якому з наступних випадків:

9.4.1 У разі якщо Абонент протягом 3 місяців з моменту тимчасового призупинення чи припинення надання Послуг не поповнив свій Особовий рахунок. У такому випадку Оператор може не здійснювати окремого попередження Абонента про розірвання Договору, оскільки Договір вважатиметься припиненим у перший день після спливу вказаного 3-місячного строку, а кінцеве обладнання Абонента з цієї дати може бути відключене. У разі наявності на рахунку Абонента залишку коштів, Оператор повертає Абоненту таку невикористану частину коштів за письмовою заявою Абонента протягом 45 (сорока п’яти) календарних днів з дати отримання письмової заяви від Абонента, якщо інше не встановлено умовами Тарифних планів.

9.4.2 У разі якщо Оператор виявить, що дані, які йому повідомив Абонент при укладенні Договору, є неправдивими або якщо виявиться, що власники приміщення, у якому здійснене підключення Послуги не надавали своєї згоди на підключення Послуги. У такому випадку Оператор має право розірвати Договір, попередивши Абонента про це щонайменше за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання Договору будь-яким доступним засобом зв’язку.

9.4.3 У разі порушення Абонентом обмежень у користуванні Послугами, що передбачені п.3.3 цього Договору. При цьому Оператор має право розірвати Договір, попередивши Абонента про це щонайменше за 1 (один) календарний день до розірвання Договору будь-яким доступним засобом зв’язку. За своїм розсудом Оператор може зазначити у попередженні про розірвання Договору строк усунення порушень. У такому випадку при не усуненні Абонентом вчинених порушень, Договір вважатиметься припиненим у вказаний у попередженні строк.

9.4.4 Припинення (розірвання) дії договору можливе при анулюванні, недійсності, закінченні терміну дії ліцензії Оператора чи його технологічного партнера, який надає доступ до мережі, на здійснення відповідного виду господарської діяльності у сфері телекомунікацій.

9.4.5 З інших підстав, передбачених у Договорі або у чинному законодавстві України.

9.5. Про розірвання Договору з підстав, передбачених п.9.4 цього Договору, Оператор повідомляє Абонента будь-яким доступним засобом зв’язку на власний вибір, зокрема, письмово, засобами електронної пошти, шляхом повідомлення на Сайті Оператора, у Особистому кабінеті Абонента тощо.

9.6. Після розірвання Договору Оператор може здійснити демонтаж абонентської лінії.

 

10. ІНШІ УМОВИ, ЩО НЕ СУПЕРЕЧАТЬ ЗАКОНОДАВСТВУ

10.1 У разі виникнення у Абонента скарг або пропозицій, він може звернутися до Оператора з усною заявою, зателефонувавши до служби технічної підтримки мережі «GOLTA» за телефонами 5-54-91, 5-84-77, 096-717-46-32, 066-605-36-74 або звернутися до нього з письмовою заявою, у якій вказати суть проблеми, своє ім’я та прізвище, а також зворотну адресу. Оператор, отримавши письмову заяву, повинен її розглянути і у 30-денний строк надати письмову (або у формі, у якій просить Абонент) відповідь. У разі якщо отримане звернення або заява містить прохання чи вимогу вчити певні дії, Оператор, у разі згоди вчинити ці дії, вчиняє їх без додаткового письмового повідомлення, за винятком випадку, коли з суті прохання чи вимоги не слідує необхідність повідомлення Абонента про задоволення прохання чи вимоги.

10.2 При підключенні Послуг або відновленні їх надання Оператор не зобов’язаний здійснювати налаштування кінцевого обладнання Абонентів.

10.3 У разі зміни найменування, організаційно-правової форми або місцезнаходження Оператора, він зобов’язаний повідомити про це Абонента на Сайті Оператора не пізніше ніж у 20-денний строк з моменту вступу в силу змін.

10.4 У разі зміни прізвища, ім’я або по-батькові Абонента він зобов’язаний повідомити про це Оператора протягом 20 (двадцяти) календарних днів з моменту набуття чинності таких змін шляхом звернення до служби технічної підтримки мережі Оператора та/або за телефонами Оператора, що вказані на Сайті Оператора.

10.5  Абонент у зв’язку з укладенням публічного договору надає свою згоду Оператору на обробку будь-яких персональних даних, які стали відомими Оператору в результаті надання телекомунікаційних послуг на умовах публічного договору.

10.6 Оператор зобов'язується обробляти персональні дані Абонента в суворій відповідності до вимог чинного законодавства України про захист персональних даних. Права Абонента по відношенню до його персональних даних визначені у ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

10.7 Обробка включає, але не обмежується, збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (включаючи передачу), знеособленням, знищенням персональних даних, які обробляються Оператором, будь-якою особою, пов’язаною з Оператором відносинами контролю, з метою ведення бази персональних даних Абонентів телекомунікаційних послуг (тобто бази даних всіх Абонентів, які мають укладені договори у певних або всіх особах, пов’язаних з Оператором відносинами контролю).

10.8 Абонент погоджується з тим, що його персональні дані можуть бути передані державним органам у випадках передбачених чинним законодавством України.

10.9 Абонент погоджується, що Оператор не має отримувати жодної додаткової згоди Абонента для передачі персональних даних Абонента до будь-якої особи, пов’язаної з Оператором відносинами контролю або у рамках договірних відносин пов’язаних з врегулюванням заборгованості.

10.10 Договори між споживачами (абонентами) та Оператором, укладені до набрання чинності цього публічного договору, є чинними та можуть бути переоформлені на вимогу однієї зі сторін.

10.11 При укладенні договору кожна зі сторін повинна надати іншій стороні на вимогу завірені у встановленому порядку копії документів, що підтверджують правовий статус, обов'язкові реквізити та повноваження осіб, що укладають договір. Оператор  має право пересвідчитися у повноваженнях фізичної особи, що підписує договір з боку споживача, та вимагати у зв'язку з цим пред’явлення оригінала документа, що посвідчує особу.

 

11. РЕКВІЗИТИ ОПЕРАТОРА

 

Товариство з обмеженою відповідальністю  "ДОМАШНЯ ІНТЕРНЕТ МЕРЕЖА ГОЛТА"

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 02.09.2021 №1009561020000000855.

Адреса: Україна, 55200, Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Медвєдєва Федора, 40/84

р/р UA76 326610 00000 26 00 20 54 11 44 94 в МФ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 326610,

Ідентифікаційний код 44644451

На загальній системі оподаткування, без ПДВ

тел. (05161) 5-54-91, 5-84-77, 096-717-46-32, 066-605-36-74

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

 

Умови цього Договору розроблені у відповідності до чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 р., Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ від 11.04.2012 р. №295 та Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених рішенням НКРЗІ від 29.11.2012 р. №624, Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист прав споживачів», інших актів законодавства.

Цей Публічний договір про надання телекомунікаційних послуг регламентує порядок надання телекомунікаційних послуг Фізичною особою – підприємцем Гетьманом Валентином Борисовичем.  Цей договір є Публічним договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України і має відповідну юридичну силу.

 

 

Терміни, що використовуються в цьому Публічному договорі про надання телекомунікаційних послуг, мають значення, наведені нижче. Інші терміни, що не визначені в цьому Публічному договорі про надання телекомунікаційних послуг, мають значення, передбачені в чинному законодавстві України.

У цьому Публічному договорі про надання телекомунікаційних послуг терміни вживаються у такому значенні:

Оператор Фізична особа – підприємець Гетьман Валентин Борисович, який володіє власною мережею «GOLTA» та обслуговує її відповідно до отриманих у встановленому порядку ліцензій. Оператор включений до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій на підставі Рішення НКРЗІ від 26.12.2006 року №08-9302/132, із змінами, внесеними Рішенням НКРЗІ від 24.05.2016 року №252.

Абонент — фізична або юридична особа, що уклала з Оператором Договір.

Договір — цей публічний договір про надання телекомунікаційних послуг, який укладається між Абонентом та Оператором шляхом прийняття Абонентом пропозиції Оператора укласти Договір шляхом виконання дій, передбачених умовами цього Договору.

Послуга — телекомунікаційна послуга з доступу до мережі Інтернет (через приватну мережу «GOLTA»), яка надається Оператором Абонентам у відповідності до умов діючих Тарифних планів.

Додаткові послуги — послуги Оператора, які не входять у відповідний обраний Абонентом Тарифний план та замовляються Абонентом окремо у встановленому для відповідної Додаткової послуги порядку.

Сайт Оператора (Сайт) – сайт Оператора в мережі Інтернет, що розміщений за адресою: http://www.golta.mk.ua

Мережа «GOLTA» — сукупність майна і споруд зв’язку Оператора, об’єднаних у єдиному технологічному процесі для забезпечення надання Абонентам Послуг.

Первинний платіж — платіж за організацію підключення до мережі Оператора для надання Абоненту замовлених ним Послуг, який має сплачуватися Абонентом після укладення Договору при замовленні Абонентом відповідного набору телекомунікаційних послуг. Розмір, порядок та строки оплати Первинного платежу визначається у Тарифних планах Оператора.

Особистий кабінет – веб-сторінка на Сайті Оператора, що містить статистичну інформацію про обсяг отриманих Абонентом Послуг, поточний стан Особового рахунку Абонента та іншу інформацію. Крім того, на цій сторінці здійснюється замовлення Абонентом конкретних Послуг та вибір Абонентом Тарифного плану на Послуги, що замовляються, зміна Тарифного плану, а також розміщуються спеціальні повідомлення Оператора для Абонента. Адреса сторінки входу до Особистого кабінету, логін та пароль Абонента надаються  при реєстрації Абонента.

Тарифний план – сукупність цінових умов та тарифів, що встановлюють обсяг та вартість Послуг, правила їх застосування, способи розрахунків, особливості тарифікації, та інша інформацію, які затверджуються Оператором самостійно, та оприлюднюються на Сайті Оператора.

Сторона – Оператор або Абонент в залежності від контексту.

Сторони – Оператор та Абонент.

Приміщення Абонента – приміщення, яке належить Абоненту на праві власності або використовується Абонентом на іншій правовій підставі.

Активація Послуг – виконання Оператором дій, що надають Абоненту доступ до належним чином замовлених ним Послуг.

Особовий рахунок – рахунок в автоматизованій системі розрахунків Оператора, на якому фіксуються  платежі Абонента та суми грошових коштів, списані з платежів Абонента в якості оплати за Послуги. Особовий рахунок має унікальний номер.

Баланс особового рахунку – різниця між двома сумами грошових коштів в певний момент часу, в який визначається баланс Особового рахунку. Перша сума складається з грошових коштів, внесених на Особовий рахунок до моменту часу, в який визначається баланс особового рахунку; інша сума – складається із грошових коштів, списаних з Особового рахунку до моменту часу, в який визначається баланс Особового рахунку.

Щомісячний платіж – передбачена Тарифним планом абонентська (абонентна) плата та/або інший  фіксований щомісячний платіж за Послуги та/або Додаткові послуги, що надаються Оператором протягом розрахункового періоду.

Точка демаркації – точка розмежування відповідальності Оператора і Абонента при наданні Послуг, якою є порт на телекомунікаційному обладнанні Оператора.

Розрахунковий період – період надання Послуг, що дорівнює одному календарному місяцю, на початку якого здійснюється списання грошових коштів з Особового рахунку Абонента в розмірі всіх Щомісячних платежів, передбачених обраним(и) Абонентом Тарифним(и) планом(нами) за всі замовлені та активовані Послуги, що мають надаватись протягом такого календарного місяця. Розрахунковий період починається з першого  календарного дня місяця та закінчується останнім календарним днем такого місяця. Якщо перший/останній Розрахунковий період надання замовлених Абонентом та активованих Послуг не збігається з повним календарним місяцем, його тривалість визначається за правилами, встановленими цим Договором або умовами Тарифних планів.

 

1. ПРЕДМЕТ ТА ОКРЕМІ УМОВИ ДОГОВОРУ

1.1 Оператор надає Абоненту Послуги цілодобового доступу до мережі Інтернет, надалі за текстом - «Послуги». 

1.2  Повний перелік Послуг, надання яких можливо в рамках цього договору, їх характеристика та вартість визначені в особистому кабінеті та/або на сайті Оператора http://www.golta.mk.ua

1.3  Абонент користується Послугами та оплачує їх відповідно до умов, зазначених у цьому Договорі.

1.4 Обов’язковою умовою надання Абоненту Послуг є наявність у Оператора технічної можливості для надання Абоненту замовлених Послуг.

1.5  Договір є публічним.

1.6  Умови Договору визначаються Оператором самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України.

1.7  Всі умови Договору є обов’язковими для Абонента та Оператора. Перед початком отримання телекомунікаційних послуг кожний Абонент зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору. Якщо Абонент не згодний з умовами Договору, він не вправі користуватися послугами.

1.8  Договір вважається погодженим та укладеним Абонентом шляхом вчинення Абонентом дій, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами. Діями, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримувати Послуги на встановлених Оператором умовах, є підтвердження такої згоди Абонентом в Особистому кабінеті, та/або оплата Абонентом замовлених Послуг.

1.9 Укладаючи Договір, Абонент автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям Абонентом положень Договору, Тарифних планів та всіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору.

1.10 Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами.

1.11 Оператор на письмову вимогу Абонента надає йому завірену печаткою письмову форму Договору (абонентський договір), протягом десяти календарних днів.

1.12  Умови Договору можуть бути змінені Оператором з обов’язковим повідомленням про це Абонентів на Сайті Оператора. У разі незгоди Абонента зі змінами, внесеними до Договору, такий Абонент має право розірвати Договір згідно з порядком, викладеним у п.9.3 цього Договору, протягом 7 (семи) календарних днів  з дня, коли він дізнався чи міг дізнатися про внесені до Договору зміни. Не розірвання Абонентом Договору у вказаний строк та продовження користування Послугами свідчить про згоду Абонента з внесеними змінами до Договору.

1.13 При внесенні змін до цього Договору, Оператор розміщує повідомлення про такі зміни на Сайті Оператора не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до вступу змін в силу, окрім випадків, для яких Договором встановлений інший строк та/або порядок повідомлення про внесення змін, а також випадків, у яких Оператор не зобов’язаний повідомляти Абонента про внесення змін. При цьому Оператор гарантує та підтверджує, що розміщена на Сайті Оператора поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.

1.14 Параметри Послуг, що надаються Абонентам, визначені умовами відповідних Тарифних планів.

 

2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ТЕХНІЧНІ УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1 При реєстрації Абоненту надаються мережеві реквізити: логін (login) та пароль (password), а при потребі електронна поштова адреса.

2.2  Основою для визначення і проведення фінансових взаєморозрахунків між Абонентом і Оператором є показники конфіденційного Особового Рахунку (ОР) Абонента. ОР може бути індивідуальним або груповим - на декілька логінів Абонента. ОР є єдиним для розрахунків за всі види Послуг, що надаються Абонентові. Абонентові рекомендується регулярно перевіряти стан свого ОР. При виникненні підозри в несанкціонованому використанні мережевих реквізитів Абонента, йому рекомендується терміново змінити пароль.

2.3  При реєстрації Абонент перераховує суму, вказану у тарифному плані, яка вноситься на ОР Абонента і у подальшому використовується на сплату послуг з доступу до мережі «GOLTA».

2.4  Послуги з доступу до мережі «GOLTA» починають надаватись після надходження коштів Абонента на поточний рахунок Оператора та внесення їх на ОР Абонента.

2.5  Надалі Абонент виконує оплату замовлених послуг згідно зі своїми потребами.

2.6  Всі з`єднання Абонента з мережею «GOLTA» iнiцiюються Абонентом.

2.7 Час зв’язку Абонента з Вузлом (тобто, тривалість сеансу) нараховується від моменту встановлення з’єднання до його закінчення.

2.8 Кількість сеансів не обмежується. Кореспонденція, що надійшла для Абонента, зберігається на вузлi Оператора не більше 10 діб.


 

2.9 Абонент направляє запити по всіх питаннях до Оператора, по можливості через e-mail або в службу технічної підтримки мережі «GOLTA» та за телефонами 5-54-91, 5-84-77, 096-717-46-32, 066-605-36-74.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1 Абонент зобов’язаний:

3.1.1 При отриманні Послуг дотримуватись положень Договору, чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 р., Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ від 11.04.2012 р. №295, а також загальноприйнятих норм роботи в мережі Інтернет, спрямованих на те, щоб діяльність кожного користувача мережі Інтернет не заважала роботі інших користувачів.

3.1.2 Забезпечувати доступ персоналу Оператора та його технічним представникам в Приміщення Абонента для виконання Оператором Активації Послуг, інших своїх обов’язків, та перевірки дотримання Абонентом своїх обов’язків за Договором.

3.1.3 Надати згоду Оператору на обробку та використання своїх персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

3.1.4 Систематично, не рідше 1 разу на 7 (сім) календарних днів, перевіряти наявність повідомлень Оператора на Сайті Оператора, на сторінці Особового кабінету Абонента. Абонент приймає на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення із будь-якими повідомленнями Оператора на Сайті Оператора, на сторінці Особистого кабінету Абонента.

3.1.5 Для отримання Послуг використовувати тільки сертифіковане в Україні обладнання.

3.1.6 Приймати необхідні заходи по захисту власного обладнання від дії шкідливого програмного забезпечення, перешкоджати розповсюдженню спама та шкідливого програмного забезпечення з його обладнання відповідно до вимог діючого законодавства України та з урахуванням положень Договору.

3.1.7 Своєчасно здійснювати оплату Послуг та/або Додаткових послуг згідно з встановленим порядком розрахунків у Тарифному плані.

3.1.8 Повідомляти Оператора про відсутність Послуг, в тому числі внаслідок пошкодження Мережі Оператора або збою обладнання Оператора.

3.1.9 Дотримуватися обмежень у користуванні Послугою, що передбачені цим Договором.

3.1.10  Не вчиняти будь-яких дій, здійснення або замах на здійснення яких передбачає встановлену в Україні кримінальну, адміністративну відповідальність.

3.1.11  Не допускати використання власного обладнання та інших пристроїв, що забезпечують отримання Послуг, для вчинення протиправних дій, а також з метою, що суперечить інтересам безпеки держави, порушує громадський порядок, посягає на честь і гідність громадян, для навмисного створення незручностей іншим абонентам, або у спосіб, який може ускладнити використання послуг Оператора іншими абонентами. Абонент зобов’язується не допускати дій, що можуть створювати загрозу для безпеки експлуатації телекомунікаційних мереж, підтримки їх цілісності та взаємодії, захисту інформаційної безпеки мереж, не виконувати модернізацію та/або програмування свого обладнання, що може будь-яким чином вплинути на тарифікацію телекомунікаційних послуг у телекомунікаційній мережі Оператора чи нормальне функціонування мережевого устаткування Оператора, не змінювати порядок маршрутизації вхідного та вихідного трафіку, не використовувати пристрої та обладнання, що забезпечують надання Послуг, для надання третім особам телекомунікаційних послуг.

3.1.12. Забезпечувати належну конфіденційність, зберігання інформації з обмеженим доступом, зокрема, аутентифікаційних даних, а також захист такої інформації від третіх осіб, зокрема, від зловмисників, хакерів тощо.

До такої інформації, належать, зокрема, унікальні логін (login) та пароль (password) Абонента, що використовуються Абонентом для доступу до сторінки Особистого кабінету та до Послуг, номер Особового рахунку Абонента. Абонент несе всі ризики, пов’язані із використанням такої інформації з обмеженим доступом третіми особами, та самостійно відповідає за всі пов’язані із цим збитки, завдані йому самому, Оператору, іншим особам.

 

3.2 Абонент має право:

3.2.1 Отримувати достовірну та вичерпну інформацію про Послуги, що надаються Оператором у відповідності до умов Договору.

3.2.2 Замовляти у Оператора будь-які Додаткові послуги, якщо вони пропонуються Абоненту. Порядок замовлення Додаткових послуг вказаний в умовах Тарифних планів.

3.2.3 При користуванні Послугами обирати інші Тарифні плани, перехід на які дозволено Оператором.

3.2.4 Своєчасно отримувати замовлені Послуги встановленої якості.

3.2.5 Письмово повідомляти Оператора про будь-які претензії, пов’язані з отриманням Послуг.

3.2.6 Відмовитися від подальшого користування Послугами Оператора та розірвати Договір у порядку, визначеному Договором та/або умовами Тарифних планів.

3.2.7  Несплату абонентної плати за весь час пошкодження телекомунікаційних мереж та технічних засобів, що призвело до тимчасового припинення надання послуг у разі порушення Оператором граничних строків усунення пошкодження та виникло не з вини споживача, з дати реєстрації Оператором відповідної заяви (усної чи письмової).

3.2.8 Абонент має інші права, передбачені Договором та чинним законодавством України.

 


 

3.3 Абоненту забороняється:

3.3.1 Використовувати мережеві ідентифікатори інших осіб, фальсифікувати мережеві ідентифікатори, використовувати неіснуючі мережеві ідентифікатори.

3.3.2  Замовляти та пропонувати розсилання спаму, розсилати спам.

3.3.3 Вчиняти та сприяти вчиненню будь-яких дій, що перешкоджають роботі інших абонентів телекомунікаційних послуг або нормальному функціонуванню обладнання Оператора.

3.3.4 Брати участь у будь-яких діях, що можуть бути причиною припинення та/або порушення функціонування будь-якого елемента мережі Інтернет.

3.3.5 Відправляти мережею Інтернет інформацію, яка за своїм змістом суперечить вимогам чинного законодавства.

3.3.6  Використовувати Інтернет для розповсюдження матеріалів, що відносяться до порнографії, паплюжать людську гідність, пропагують насильство та екстремізм, розпалюють расову, національну або релігійну ворожнечу, переслідують хуліганські та шахрайські цілі.

3.3.7 Пересилати, публікувати, передавати, відтворювати та розповсюджувати будь-яким способом за допомогою Послуг програмне забезпечення та інші матеріали, повністю або частково захищені нормами законодавства про охорону авторського права та інтелектуальної власності, без дозволу власника або його уповноваженого представника.

3.3.8 Використовувати для отримання Послуг обладнання та програмне забезпечення, не сертифіковане належним чином на території України.

3.3.9 Використовувати Інтернет для розповсюдження непотрібної одержувачу, незапитаної інформації, спама.

Зокрема, неприпустимими є наступні дії:

3.3.10  Масова розсилка попередньо неузгоджених електронних листів (mass mailing); під масовою розсилкою розуміється як надіслання багатьом одержувачам, так і багаточисельне надіслання одному одержувачу; під електронними листами розуміються повідомлення електронної пошти, ICQ та інших подібних засобів особистого обміну інформацією.

3.3.11 Неузгоджена розсилка електронних листів рекламного, комерційного або агітаційного характеру, а також листів, що містять грубі або образливі вирази та пропозиції.

3.3.12 Використовувати ідентифікаційні дані (імена, адреси, логіни, паролі, номери телефонів тощо) третіх осіб, окрім випадків коли ці особи уповноважили Абонента на таке використання.

3.3.13 Фальсифікувати свою IP-адресу, адреси, що використовується в інших мережевих протоколах, а також іншу службову інформацію при передаванні даних в Інтернет.

3.3.14 Використовувати неіснуючі зворотні адреси при відправці електронних листів за виключенням випадків, коли використання будь-якого ресурсу в мережі Інтернет в явній формі дозволяє анонімність.

3.3.15 Здійснювати спроби несанкціонованого доступу до ресурсів Інтернет, проведення та участі в мережевих атаках та мережевому зломі, за виключенням випадків, коли атака на мережевий ресурс здійснюється з явного дозволу власника або адміністратора цього ресурсу.

 

3.4 Оператор зобов’язаний:

3.4.1 Надавати Абоненту Послуги цілодобово сім днів на тиждень згідно з затвердженими НКРЗІ та ЦОВЗ граничними нормативними рівнями показників якості. Забезпечувати правильність обліку та застосування тарифів до наданих Послуг.

3.4.2 Здійснювати повідомлення Абонентів про зміну або скасування існуючого Тарифного плану шляхом розміщення відповідного повідомлення на Сайті Оператора або в Особистому кабінеті Абонента інформації не пізніше, ніж за десять (десять) календарних днів до вступу вищевказаних змін у дію. При цьому зміна або скасування існуючого Тарифного плану не потребує згоди Абонента.

3.4.3 На вимогу Абонента надавати інформацію про ліцензії Оператора на право обслуговування Мережі Оператора, режим роботи  Оператора, умови та порядок надання основних та Додаткових послуг (що надаються Оператором), Тарифні плани, порядок та систему оплати Послуг.

3.4.4 Відновити надання Послуг у разі збою у роботі обладнання Оператора та/або пошкодження Мережі Оператора протягом 1 (одного) робочого дня з моменту отримання повідомлення від Абонента про відсутність Послуг, або повідомити Абонента про інший строк у разі, якщо відновлювальні роботи неможливо провести протягом 1 (одного) робочого дня.

3.4.5 Приймати від Абонентів звернення, заяви, скарги та пропозиції та надавати на них відповіді у встановлений законодавством строк.

3.4.6 Виконувати інші зобов’язання, передбачені Договором та чинним законодавством України.

 

3.5 Оператор має право:

3.5.1 Вносити зміни до Договору шляхом публікації змін на Сайті Оператора і розміщення відповідного повідомлення про здійснені зміни у Договорі.

3.5.2 Встановлювати нові Тарифні плани, плату за Додаткові послуги, скасовувати або змінювати Тарифні плани чи плату за Додаткові послуги.

3.5.3 Оператор може відмовити Абоненту у наданні Послуги у випадку наявності в Абонента заборгованості перед Оператором.

3.5.4 Тимчасово повністю або частково припиняти або обмежувати надання Послуг у випадках, передбачених цим Договором. У разі якщо Оператор не припинив або не обмежив надання Послуг, Абонент не звільняється від обов’язку оплатити фактично отримані Послуги. Припинення або обмеження надання Послуг може бути здійснене Оператором без будь-якого додаткового повідомлення Абонента.

3.5.5 Здійснювати повне або часткове обмеження окремих дій Абонента в мережі Інтернет, якщо такі дії створюють загрозу для нормального функціонування телекомунікаційних мереж та/або порушують вимоги, передбачені цим Договором.

3.5.6 Залучати третіх осіб до виконання юридичних та інших дій, пов’язаних із наданням Абоненту Послуг та отриманням платежів за Договором без погодження таких дій Оператора з Абонентом.

3.5.7 У безспірному (безакцептному) порядку списувати та переміщати помилково зараховані на Особовий рахунок Абонента грошові кошти.

3.5.8  Змінювати мережеві ідентифікатори та ідентифікатори доступу Абонента (логін) з технічних причин та з причин підвищення рівня безпеки, повідомивши про це Абонента на Сайті Оператора та/або у Особовому кабінеті Абонента.

3.5.9 Без згоди Абонента змінювати параметри маршрутизації, якщо це не погіршує параметри надання Послуг.

3.5.10 Вести облік обсягу та вартості наданих Послуг, своєчасності і повноти платежів за їх споживання. Вищезазначений облік здійснюється автоматизованою системою обліку спожитих послуг (білінгом). Абонент погоджується, що до такої автоматизованої системи обліку спожитих послуг буде включено відомості про Абонента, які буде надано ним Оператору при укладені та виконанні Договору.

3.5.11 Оператор має інші права, передбачені Договором та чинним законодавством України.

 

4. ТАРИФИ, ТАРИФНІ ПЛАНИ НА ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА НИХ

4.1 Тарифні плани на всі види Послуг, що надаються Оператором, встановлюються Оператором самостійно.

4.2 Перехід на інший тарифний план здійснюється по закінченні 1 місяця.

4.3 Одержання послуг можливе тільки при позитивному стані Особового рахунку (ОР) Абонента.

4.4 Інформацію про стан ОР Абонент може отримати на сервері статистики http://traf.golta.mk.ua.

4.5 Надходження коштів на поточний рахунок Оператора відбувається за 2 - 3 дні. Якщо у дводенний строк після здійснення оплати на ОР Абонента в ОСО не надійшла відповідна сума, Абоненту потрібно надіслати копію платіжного доручення або квитанції про оплату до офісу мережі  “GOLTA” за адресою вул. Медвєдєва, 40/84.

4.6 Оператор на підставі письмової заяви Абонента має право здійснити перерахування абонентної плати (якщо таку передбачає Тарифний план), яка нараховувалася за час перерви у наданні Послуг у зв’язку з пошкодженням Мережі Оператора, якщо пошкодження не усунуто у строк, встановлений у п. 3.4.4 цього Договору.

4.7 Стягнення Оператором з Абонента плати за Послуги здійснюється шляхом списання грошових коштів з Особового рахунку Абонента.

4.8 Всі платежі за Договором здійснюються Абонентом в національній валюті України, в готівковій чи безготівковій формі.

4.9 Для забезпечення можливості безперервного отримання замовлених та активованих Послуг, а також для забезпечення наявності постійної можливості здійснювати замовлення Послуг у будь-який час, Абонент має право вносити на свій Особовий рахунок грошові кошти у розмірі більшому, ніж передбачений Тарифним планом.

4.10 У випадку збільшення Щомісячних платежів в межах затверджених Оператором та обраних Абонентом Тарифних планів, Оператор не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до вступу змін в силу розміщує повідомлення про такі зміни на Сайті Оператора та у Особистому кабінеті Абонента. Якщо до дати вступу в силу змін, передбачених цим пунктом Договору, Абонент у порядку, передбаченому цим Договором, не відмовився від конкретних Послуг, Тарифний(ні) план(и) на які був(ли) збільшений(ні), або не змінив Тарифний план, із збільшенням якого він не згодний, на інший Тарифний план, то вважається, що Абонент згодний із такими змінами та після вступу змін в силу надання Абоненту таких Послуг продовжується та нарахування Щомісячних платежів за них здійснюється на змінених умовах.

 

5. ПРИПИНЕННЯ/ПРИЗУПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ ОПЕРАТОРОМ

5.1 Оператор має право припинити/призупинити надання Абоненту Послуги на умовах та в порядку, що передбачені цим Договором.

5.2 Оператор має право призупинити надання Абоненту Послуг у наступних випадках:

5.2.1 при повному вичерпанні коштів на Особовому рахунку Абонента;

5.2.2 при не поповненні Абонентом свого Особового рахунку на суму та у строки, що вказані у Тарифних планах;

5.2.3 у випадку недостатності на Особовому рахунку Абонента коштів, необхідних для початку нового розрахункового періоду згідно з обраним Тарифним планом;

5.2.4 у випадку проведення Оператором Планових робіт;

5.2.5 у випадку передачі Абонентом прав та обов’язків за Договором третій особі без отримання попередньої письмової згоди Оператора;

5.2.6 у випадку експлуатації Абонентом технічно несправних пристроїв, обладнання та/або обладнання,  пристроїв, які не мають виданого в установленому законодавством України порядку документа про підтвердження їх відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, якщо після направлення Оператором відповідного попередження Абоненту, Абонент не забезпечив у встановлений у попередженні строк заміну такого обладнання/пристроїв;

5.2.7 у випадку порушення Абонентом одного або декількох своїх зобов’язань за п. 3.1. цього Договору;

5.2.8 у випадку передачі у мережу будь-якої нелегальної інформації, що не відповідає вимогам національного та міжнародного законодавства або ображає честь і гідність інших абонентів та персоналу, що обслуговує мережу.

5.2.9 в інших випадках, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.

5.3 Призупинення Оператором надання Послуг з підстав та у випадках, передбачених п. 5.2. цього Договору, не звільняє Абонента від обов’язку оплачувати Щомісячні платежі за такі Послуги протягом всього строку дії Договору, а так само не звільняє Абонента від обов’язку погасити заборгованість за Договором (за її наявності).

5.4 Оператор також має право призупинити надання Абоненту Послуг на строк не більше 3 місяців протягом одного календарного року надання Послуг у разі отримання від Абонента письмового повідомлення про таке тимчасове призупинення надання Послуг. Письмове повідомлення про таке тимчасове призупинення надання Послуг має бути направлене Абонентом Оператору не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до дати  призупинення надання Послуг.

5.5 Оператор припиняє надання Абоненту Послуг:

5.5.1 у випадку відмови Абонента від отримання Послуг, здійсненої в порядку та з дотриманням вимог, що містяться в цьому Договорі;

5.5.2 в інших випадках, передбачених Договором та/або чинним законодавством України.

5.6 Припинення Оператором надання Послуг з підстав та у випадках, передбачених п. 5.5 цього Договору, не звільняє Абонента від обов’язку погасити заборгованість за Договором (за її наявності).

5.7 Повторне підключення Абонента до Послуг, надання яких було призупинено/припинено, здійснюється у відповідності до умов Тарифних планів.

5.8 У випадку, якщо надання Послуг було призупинено з підстав, вказаних у п.5.2.1 – 5.2.3 цього Договору, відновлення надання Послуг відбувається Оператором після відповідного поповнення Абонентом свого Особового рахунку.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1 Відповідальність Оператора

6.1.1 За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором Оператор несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України і, зокрема, Законом України «Про телекомунікації», «Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг», затвердженими Постановою КМ України від 11.04.2012 року № 295.

6.1.2 З урахуванням інших положень Договору, Оператор відповідає за належне надання Послуг до Точки демаркації (точки розмежування відповідальності Оператора та Абонента).

6.1.3 Оператор не несе відповідальності:

6.1.3.1 за прямі або непрямі збитки, понесені Абонентом в результаті отримання ним Послуг або неможливості їх отримання;

6.1.3.2 за якість Послуг при пошкодженнях Абонентського обладнання та/або з'єднувальних ліній Абонента, при збоях програмного забезпечення та обладнання, що не належить Оператору, а також у разі викрадення чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд, що використовуються Оператором для надання Послуг за Договором;

6.1.3.3 за функціонування та доступність окремих сегментів мережі Інтернет. Оператор не гарантує можливість інформаційного обміну з тими вузлами або серверами, що тимчасово або постійно недоступні через мережу Інтернет;

6.1.3.4 за відсутність обліку платежу Абонента на його Особовому рахунку у випадку ненадходження даного платежу на поточний рахунок Оператора;

6.1.3.5 за забезпечення безпеки Абонентського обладнання та програмного забезпечення Абонента, що використовується ним для отримання Послуг;

6.1.3.6 за ненадання або неналежне надання Послуг за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Оператора;

6.1.3.7 за зміст інформації, що передається його телекомунікаційними мережами;

6.1.3.8 за достовірність відомостей, що надаються Абонентом.

6.1.4 Відсутність у Оператора технічної можливості для надання Послуг Абоненту не є підставою для подання Абонентом Оператору будь-яких претензій та позовів.

 

6.2 Відповідальність Абонента

6.2.1 За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором Абонент несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України і, зокрема, Законом України «Про телекомунікації», «Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг», затвердженими Постановою КМ України від 11.04.2012 року № 295.

6.2.2 За час, протягом якого Послуги не надавалися з вини Абонента, Щомісячні платежі за такі Послуги, нараховуються та стягуються Оператором з Абонента в повному розмірі.

6.2.3 Абонент приймає на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення зі змінами положень цього Договору та умов Тарифних планів.

 


 

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

 7.1 Сторони звільняються від відповідальності у випадку настання обставин непереборної сили. Під непереборною силою маються на увазі надзвичайні або невідворотні зовнішні події, які неможливо передбачити та запобігти, а саме: війна або воєнні дії, стихійні природні нещастя (землетруси, повені, зсуви, цунамі), пожежі, катастрофи, аварії та інші події, які безпосередньо перешкоджають, унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов’язань, або призводять до псування (втрати) майна, безпосередньо пов’язаного з виконанням цього Договору.

7.2 Сторони звільняються від відповідальності за порушення зобов’язання, якщо доведуть, що це порушення сталося внаслідок випадку (у тому числі викрадення, пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд тощо). Не вважається випадком: недодержання своїх обов’язків контрагентом боржника, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання зобов’язання, відсутність у боржника необхідних коштів.

7.3 Сторони домовилися: обставинами форс–мажору за цим Договором додатково визнаються також наступні події: набуття чинності актами органів державної влади, що безпосередньо впливають на виконання своїх обов’язків Сторонами.

7.4 Сторона, що потрапила під вплив форс–мажорних обставин, зазначених у пунктах 7.1–7.3 цього Договору, і як наслідок не виконує зобов’язання згідно із цим Договором, повинна терміново (не пізніше 5 (п’яти) календарних днів із моменту настання таких обставин) повідомити про це іншу Сторону шляхом надсилання рекомендованого листа й надавши відповідні докази. Несвоєчасне повідомлення про форс–мажорні обставини позбавляє відповідну Сторону права на звільнення від виконання договірних зобов’язань.

 

8. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ, ЩО МОЖУТЬ ВИНИКНУТИ МІЖ СТОРОНАМИ

В ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ, ЗМІНИ ЧИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

8.1  Суперечки та розбіжності, які можуть виникнути з виконання цього Договору вирішуються сторонами шляхом переговорів.

8.2 У випадку неможливості врегулювання суперечок та розбіжностей, які  виникли при виконанні цього Договору, шляхом переговорів, Сторони звертаються до суду відповідно до діючого законодавства України.

 

9. СТРОК ДІЇ  ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ДІЇ

9.1 Даний Договір є безстроковим.

9.2 Договір може бути розірвано будь-якою зі Сторін в односторонньому порядку у випадках, передбачених умовами цього Договором та/або чинним законодавством України.

9.3 В односторонньому порядку Договір може бути розірваний з ініціативи Абонента у наступних випадках:

9.3.1 Незгоди зі зміною Оператором Тарифних планів. Дане право Абонент може реалізувати протягом 7 (семи) календарних днів з моменту, коли він дізнався або повинен був дізнатися про зміну Тарифних планів;

9.3.2 Відсутності потреби у подальшому користуванні Послугами Оператора за умови, що кошти на Особовому рахунку Абонента відсутні. Про розірвання Договору Абонент повинен повідомити Оператора письмово, не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів.

9.3.3 Якщо Абонент попередньо оплатив Оператору Послуги і при цьому надав Оператору письмову відмову від отримання таких попередньо оплачених ним Послуг та/або розірвав Договір, внаслідок чого ці Послуги не були надані Абоненту, Оператор повертає Абоненту таку невикористану частину коштів за письмовою заявою Абонента протягом 45 (сорока п’яти) календарних днів з дати отримання письмової заяви від Абонента. При цьому Сторони Договору обумовили та розуміють, що сума Первинного платежу та разових платежів, в жодному разі не повертається Абоненту.

9.4 В односторонньому порядку Договір може бути розірваний з ініціативи Оператора у будь-якому з наступних випадків:

9.4.1 У разі якщо Абонент протягом 3 місяців з моменту тимчасового призупинення чи припинення надання Послуг не поповнив свій Особовий рахунок. У такому випадку Оператор може не здійснювати окремого попередження Абонента про розірвання Договору, оскільки Договір вважатиметься припиненим у перший день після спливу вказаного 3-місячного строку, а кінцеве обладнання Абонента з цієї дати може бути відключене. У разі наявності на рахунку Абонента залишку коштів, Оператор повертає Абоненту таку невикористану частину коштів за письмовою заявою Абонента протягом 45 (сорока п’яти) календарних днів з дати отримання письмової заяви від Абонента, якщо інше не встановлено умовами Тарифних планів.

9.4.2 У разі якщо Оператор виявить, що дані, які йому повідомив Абонент при укладенні Договору, є неправдивими або якщо виявиться, що власники приміщення, у якому здійснене підключення Послуги не надавали своєї згоди на підключення Послуги. У такому випадку Оператор має право розірвати Договір, попередивши Абонента про це щонайменше за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання Договору будь-яким доступним засобом зв’язку.

9.4.3 У разі порушення Абонентом обмежень у користуванні Послугами, що передбачені п.3.3 цього Договору. При цьому Оператор має право розірвати Договір, попередивши Абонента про це щонайменше за 1 (один) календарний день до розірвання Договору будь-яким доступним засобом зв’язку. За своїм розсудом Оператор може зазначити у попередженні про розірвання Договору строк усунення порушень. У такому випадку при не усуненні Абонентом вчинених порушень, Договір вважатиметься припиненим у вказаний у попередженні строк.

9.4.4 Припинення (розірвання) дії договору можливе при анулюванні, недійсності, закінченні терміну дії ліцензії Оператора чи його технологічного партнера, який надає доступ до мережі, на здійснення відповідного виду господарської діяльності у сфері телекомунікацій.

9.4.5 З інших підстав, передбачених у Договорі або у чинному законодавстві України.

9.5. Про розірвання Договору з підстав, передбачених п.9.4 цього Договору, Оператор повідомляє Абонента будь-яким доступним засобом зв’язку на власний вибір, зокрема, письмово, засобами електронної пошти, шляхом повідомлення на Сайті Оператора, у Особистому кабінеті Абонента тощо.

9.6. Після розірвання Договору Оператор може здійснити демонтаж абонентської лінії.

 

10. ІНШІ УМОВИ, ЩО НЕ СУПЕРЕЧАТЬ ЗАКОНОДАВСТВУ

10.1 У разі виникнення у Абонента скарг або пропозицій, він може звернутися до Оператора з усною заявою, зателефонувавши до служби технічної підтримки мережі «GOLTA» за телефонами 5-54-91, 5-84-77, 096-717-46-32, 066-605-36-74 або звернутися до нього з письмовою заявою, у якій вказати суть проблеми, своє ім’я та прізвище, а також зворотну адресу. Оператор, отримавши письмову заяву, повинен її розглянути і у 30-денний строк надати письмову (або у формі, у якій просить Абонент) відповідь. У разі якщо отримане звернення або заява містить прохання чи вимогу вчити певні дії, Оператор, у разі згоди вчинити ці дії, вчиняє їх без додаткового письмового повідомлення, за винятком випадку, коли з суті прохання чи вимоги не слідує необхідність повідомлення Абонента про задоволення прохання чи вимоги.

10.2 При підключенні Послуг або відновленні їх надання Оператор не зобов’язаний здійснювати налаштування кінцевого обладнання Абонентів.

10.3 У разі зміни найменування, організаційно-правової форми або місцезнаходження Оператора, він зобов’язаний повідомити про це Абонента на Сайті Оператора не пізніше ніж у 20-денний строк з моменту вступу в силу змін.

10.4 У разі зміни прізвища, ім’я або по-батькові Абонента він зобов’язаний повідомити про це Оператора протягом 20 (двадцяти) календарних днів з моменту набуття чинності таких змін шляхом звернення до служби технічної підтримки мережі Оператора та/або за телефонами Оператора, що вказані на Сайті Оператора.

10.5  Абонент у зв’язку з укладенням публічного договору надає свою згоду Оператору на обробку будь-яких персональних даних, які стали відомими Оператору в результаті надання телекомунікаційних послуг на умовах публічного договору.

10.6 Оператор зобов'язується обробляти персональні дані Абонента в суворій відповідності до вимог чинного законодавства України про захист персональних даних. Права Абонента по відношенню до його персональних даних визначені у ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

10.7 Обробка включає, але не обмежується, збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (включаючи передачу), знеособленням, знищенням персональних даних, які обробляються Оператором, будь-якою особою, пов’язаною з Оператором відносинами контролю, з метою ведення бази персональних даних Абонентів телекомунікаційних послуг (тобто бази даних всіх Абонентів, які мають укладені договори у певних або всіх особах, пов’язаних з Оператором відносинами контролю).

10.8 Абонент погоджується з тим, що його персональні дані можуть бути передані державним органам у випадках передбачених чинним законодавством України.

10.9 Абонент погоджується, що Оператор не має отримувати жодної додаткової згоди Абонента для передачі персональних даних Абонента до будь-якої особи, пов’язаної з Оператором відносинами контролю або у рамках договірних відносин пов’язаних з врегулюванням заборгованості.

10.10 Договори між споживачами (абонентами) та Оператором, укладені до набрання чинності цього публічного договору, є чинними та можуть бути переоформлені на вимогу однієї зі сторін.

10.11 При укладенні договору кожна зі сторін повинна надати іншій стороні на вимогу завірені у встановленому порядку копії документів, що підтверджують правовий статус, обов'язкові реквізити та повноваження осіб, що укладають договір. Оператор  має право пересвідчитися у повноваженнях фізичної особи, що підписує договір з боку споживача, та вимагати у зв'язку з цим пред’явлення оригінала документа, що посвідчує особу.

 

11. РЕКВІЗИТИ ОПЕРАТОРА

 

Фізична особа – підприємець Гетьман Валентин Борисович

Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця серія В01 №323075 від 18.02.2000 р.

Ліцензія на користування радіочастотним ресурсом України серія ДЛ №000228 від 24.02.2016 р.

Юридична адреса: Україна, 55200, Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Січнева, 49/6

Фактична адреса: Україна, 55200, Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Медвєдєва, 40/84

р/р UA53 326610 00000 26 00 90 53 20 93 69 в МФ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 326610, або

р/р UA33 326461 00000 26 00 95 00 78 10 29  в Філії МОУ АТ «Ощадбанк», МФО 326461

Ідентифікаційний код 2355006051

На загальній системі оподаткування, без ПДВ

тел. (05161) 5-54-91, 5-84-77, 096-717-46-32, 066-605-36-74

Електронна пошта:getman@golta.mk.ua

© AM & M.Tsym for golta.mk.ua, 2005-2021 р.